Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.autosearch.pl (zwanego dalej: „serwisem”)

1. Zakres Polityki prywatności

Administratorem danych jest spółka AutoSearch sp. z o.o. z siedzibą: 00-095 Warszawa, ul. Plac Bankowy 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000919762, posiadającą NIP 5252875491.
Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych.

Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności (dalej "Polityka"), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli dokonujesz zakupów usług (określonych w niniejszej Polityce jako "nasze usługi ") oraz korzystasz z funkcjonalności strony naszego serwisu. Korzystanie ze strony Serwisu oraz nabywanie naszych usług  oznacza:

 • Korzystanie z funkcjonalności Serwisu lub zakup naszych usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności; 
 • Dokonywanie Zakupów przez telefon, online za pomocą Serwisu autosearch.pl lub w inny sposób za pomocą strony internetowej (dalej "nasze Serwisy") za pośrednictwem których prowadzona jest przez nas sprzedaż , oraz w których publikowane są niniejsze zasady;

Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług ;

Nasze Serwisy mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe które zbieramy

Administrator może przetwarzać, w szczególności następujące dane osobowe Klientów podane w formularzu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej), a także inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub przy pomocy innych kanałów komunikacji z Klientem.

3. Jak i dlaczego używany danych osobowych

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Administrator każdorazowo informuje o celach i zakresie wykorzystywanych danych w ramach podejmowanych przez Klienta aktywności w Serwisie. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora w szczególności: 

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (złożenie zamówienia, wykonywanie zawartej umowy o świadczenie Usług, kontakt z Klientem w sprawie wykonania umowy), 
 2. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, 
 3. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych),
 4. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, zgłaszane uwagi i żądania, 
 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, dotyczących Usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta.


4. Prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym "prawnie usprawiedliwionym celu", są to:

 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym sprzedaż usług;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych usług;
 • zarządzanie reklamacjami, zwrotami lub  skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.

5. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług

W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom towarów lub  usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Partnerzy handlowi

Współpracujemy z wieloma partnerami handlowymi, których produkty i usługi sprzedajemy za pośrednictwem stron naszego Serwisu, Serwisów, telefonicznie oraz za pomocą innych środków komunikowania się na odległość. 
W takich sytuacjach udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom handlowym, wykonanie lub  dostawę produktów  świadczenie usług. 

Dostawcy usług

Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje 
w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online 
w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom 

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 1. gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 2. gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 3. do podmiotu , któremu sprzedajemy lub na który  przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż  naszych praw lub obowiązków  się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
 4. do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak: 

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).


8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

 • Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy 
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 
9. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych. 

Przy złożeniu zamówienia  zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych poprzez  e mail: info@autosearch.pl przez telefon (664-362-138) lub na piśmie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 68).

Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział 
w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.

12. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 13 tego dokumentu. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również: 

12.1 Prawo do poprawienia danych

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, poinformuj nas, a my to poprawimy - w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 13 tego dokumentu.


12.2 Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 12.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 12.4 poniżej).
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
w tych  celach  możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

12.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 12.2 powyżej);
kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
w tych  celach  możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 13 tego dokumentu.

12.4 Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 12.2 powyżej);
wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
w tych  celach  możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 13 tego dokumentu.

12.5 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami na adres: info@autosearch.pl. 

12.6 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

12.7 Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy "jak się z nami skontaktować".

Jak się z nami skontaktować

13. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami:


Telefon:533-336-357

E-mail: info@autosearch.pl

Poczta: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa


Z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@autosearch.pl.

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 05.10.2021r