Regulamin serwisu

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis http://www.autosearch.pl jest ogólnopolskim serwisem internetowym, za pomocą którego AutoSearch świadczy Usługi na rzecz Klientów, w zakresie doradztwa w sprzedaży i kupnie samochodów nowych i używanych.

2. Serwis prowadzony jest przez spółkę AutoSearch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 00-095 Warszawa, ul. Plac Bankowy 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000919762, posiadającą NIP 5252875491, REGON:389905722,  zwaną dalej "Administratorem” Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://www.autosearch.pl oraz zasady zamawiania i świadczenia Usług przez AutoSearch.pl

3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia.

4. W celu prawidłowego korzystania z Usług w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, dostępu do sieci Internet, dostępu do witryn www oraz konta poczty e-mail.

5. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane w ramach Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a AutoSearch.pl nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników Klientowi i żadnej osobie trzeciej.

6. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja regulaminu następuje w momencie złożenia zamówienia danej usługi AutoSearch.pl..

7. Użycie przycisku “zamów” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za daną usługę.

§ 2 DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 • AutoSearch.pl – (dane i adres) spółka e-mail: info@autosearch.pl, tel. 664-362-138, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi doradztwa motoryzacyjnego w zakresie kupna i sprzedaży
 • Zespół AutoSearch -  zespół niezależnych ekspertów firmy AutoSearch.pl odpowiedzialnych za wykonywanie usług z oferty.
 • Oględziny (wybrane usługi) -

W skład oględzin wchodzi:

a) Badanie miernikiem lakieru
b) Podjazd do wybranego warsztatu, współpracującego z AutoSearch.pl bądź zależnie od miejsca na wybraną stację diagnostyczną (cena usługi nie zawiera kosztów oględzin na stacjach diagnostycznych ani w wybranych warsztatach)
c) Porównanie ceny danego pojazdu do ceny rynkowej
d) Rozmowa przeprowadzona z Kupującym / Sprzedającym

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od AutoSearch.pl Usługę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Zainteresowany - osoba wstępnie zainteresowana zakupem auta Klienta w usłudze doradztwa w sprzedaży
 • Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi.
 • Kwota sprzedaży początkowa - Kwota ustalona wspólnie z Klientem od której zaczyna się oferowanie auta Klienta Zainteresowanemu
 • Kwota sprzedaży minimalna - Kwota ustalona wspólnie z Klientem na której kończy się Negocjacja z Zainteresowanym. Zaoferowanie sprzedaży auta poniżej tej kwoty jest możliwe tylko po konsultacji z Klientem
 • Usługi – Usługi Dodatkowe i Usługi Podstawowe.
 • Usługa zdalna - Usługa świadczona na odległość. Usługa świadczona poprzez kontakt telefoniczny oraz elektroniczny. Klient w trakcie trwania usługi ma możliwość podniesienia jej do usługi kompletnej.
 • Ankieta -  autorski formularz AutoSearch.pl obligatoryjnie wypełniany przez Klienta przed skorzystaniem z danej usługi.
 • Usługa kompletna - Usługa świadczona przez AutoSearch.pl przeprowadzająca Klienta przez cały proces kupna/sprzedaży pojazdu. Usługa świadczona na miejscu u Klienta. Zostaje zakończona zależnie od usługi, w momencie sprzedaży/kupna pojazdu.
 • Propozycja - Opis pojazdu spełniającego wedle opinii Zespołu AutoSearch kryteria przedstawione przez Klienta wraz z dokumentacją oraz zdjęciami.


§ 3 RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG


Serwis autosearch.pl świadczy usługi z zakresu doradztwa w kupnie i sprzedaży aut nowych oraz używanych.

1. Zakres doradztwa w kupnie w zależności od wybranej usługi zawiera:

1.1. Usługa pomocy w kupnie (zdalna)


W tej usłudze Klient otrzymuje zdalną pomoc w wyborze samochodu.
W usłudze przedstawiane są propozycje z różnych portali ogłoszeniowych oraz ze źródeł własnych. Każda propozycja oparta jest na potrzebach zdefiniowanych przez Klienta w ankiecie. 

Zespół AutoSearch przed przedstawieniem danej propozycji kontaktuje się ze Sprzedającym w celu zebrania jak największej ilości informacji. 

Klient korzystając z usługi dostaje zebrane przez nas informacje oraz krótką charakterystykę danej propozycji. Zespół AutoSearch gwarantuje Klientowi możliwość przedyskutowania oraz uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące danej propozycji (Odpowiedzi są udzielane w stopniu na jakim pozwala to obsługa zdalna zlecenia i są oparte na informacjach zebranych bezpośrednio od osoby odpowiadającej za sprzedaż auta). AutoSearch nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w przekazanych informacjach. 
Usługa zostaje zakończona w momencie zakupu auta przez Klienta.


1.2. Usługa pomocy w kupnie (Kompletna):


Usługa 1.2 - Usługa pomocy w kupnie (kompletna) zawiera w sobie usługę 1.1 - usługa pomoc w kupnie (zdalna) oraz: 

Oględziny danego pojazdu z członkiem zespołu Autosearch w obecności Klienta lub bez obecności Klienta, zaś za jego zgodą. 

Podczas oględzin AutoSearch zobowiązany jest do wystawienia swojego raportu wraz z opinią opartą na oględzinach oraz zebranych informacji o danym pojeździe, jednakże ostateczna decyzja dotycząca zakupu auta należy do Klienta.  

Zespół AutoSearch.pl gwarantuje dojazd z Klientem do wybranego pojazdu w obrębie ustalonym z Klientem. Koszty związane z obsługą zlecenia zawarte są w końcowym rozliczeniu.

Usługa zostaje zakończona w momencie zakupu auta przez Klienta. Wtedy też dokonuje się końcowe rozliczenie z Klientem na podstawie zaakceptowanego regulaminu.
 

2.1. Usługa doradztwa w sprzedaży zawiera:

Usługa 1.1. - Usługa pomocy w sprzedaży samochodu (kompletna) - na terenie Warszawy i okolic (do sprecyzowania) zawiera:


Wstępną wycena po przesłaniu przez klienta wypełnionej ankiety dotyczącej sprzedawanego pojazdu jest oparta na zbadaniu rynku przez AutoSearch, ocenie klienta oraz z własnych doświadczeń zespołu AutoSearch

AutoSearch może odmówić przyjęcia zlecenia bez podania powodu, dla którego nie podejmuje się pracy nad tym zlecenie
oględziny samochodu odbywają się po obustronnym ustaleniu terminu oraz miejsca spotkania w celu sprzedaży pojazdu z pośrednictwem AutoSearch, zespół AutoSearch wchodzący w posiadanie zdjęć, dokumentów oraz faktur dotyczących pojazdu ma pełne prawo do używania ich do celów promocji ogłoszenia oraz publikowania na portalach ogłoszeniowych jak i osobom zainteresowanym AutoSearch zobowiązane jest podać dokładną wycenę po oględzinach samochodu w przeciągu 3 dni roboczych od oględzin pojazdu. 

Po dokonaniu wyceny przez zespół AutoSearch kwoty sprzedaży (początkowa oraz minimalna) jest ustalana wraz z Klientem i Klient zobowiązany jest do akceptacji ustalonej ceny przez obydwie strony.

AutoSearch zobowiązane jest na terenie Warszawy do przygotowania samochodu do zdjęć oraz sprzedaży (mycie i czyszczenie (tj. odkurzanie, czyszczenie plastików) wnętrza, ewentualne zaoferowanie usług dodatkowych, płatnych: np pranie tapicerki, polerowanie powłoki lakierniczej) AutoSearch zobowiązane jest do:

 

 • publikowania w wybranych miejscach ogłoszenia, zajmowania się “reklamą” pojazdu Klienta
 • prowadzenia kontaktu z potencjalnymi Zainteresowanym
 • pomocy w przeprowadzeniu wszelkich formalności związanych z zakupem auta w trakcie i po przeprowadzeniu transakcji
 • pośredniczenia w kontakcie między Klientem, a Zainteresowanym. Umawianie i koordynowanie spotkań Klienta z Zainteresowanymi.
 • Po oględzinach samochodu, ustalenia zakresu dalszych działań

AutoSearch może udostępnić dane Zainteresowanego, za pozwoleniem Zainteresowanego, Klientowi jeszcze przed oględzinami samochodu. 

AutoSearch zastrzega, że w momencie zakupu auta Klienta przez Zainteresowanego pozyskanego przez Zespół AutoSearch, Klient jest zobowiązany do zapłaty wcześniej ustalonej kwoty za pośrednictwo, nawet w momencie kiedy Zespół przestał partycypować w kontaktach między Zainteresowanym, a Klientem. W ramach usługi doradztwa w sprzedaży AutoSearch udostępnia swój wzór umowy Kupna/Sprzedaży. 

Wzór umowy może być udostępniony Klientowi w kilku wersjach (w przypadku dwóch właścicieli pojazdu) AutoSearch nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawne uzupełnienie danych zawartej umowy Kupna/Sprzedaży między Klientem a Zainteresowanym. AutoSearch nie bierze również odpowiedzialności za sprzedawany pojazd Klienta oraz błędy wynikające z niedoinformowania Zespołu przez Klienta dotyczące stanu pojazdu.
 

§ 4. USŁUGI


Pełny katalog Usług świadczonych przez AutoSearch.pl wraz ze szczegółową informacją o zakresie Usług, jest w Serwisie pod adresem https://www.autosearch.pl

Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Aby prawidłowo korzystać z serwisu Użytkownik musi posiadać urządzenie obsługujące przeglądarki internetowe, dostęp do internetu, a także konto e-mail.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU
 3. Autosearch nie udziela żadnych praw osobom trzecim do składników strony internetowej autosearch.pl - bazy danych, oprogramowania i obrazów znajdujących się na stronie

 
§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu www.autosearch.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka AutoSearch sp. z o.o. KRS 0000919762, posiadającą REGON:389905722, NIP: 5252875491 (zwana dalej „Administratorem”)

Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem https://www.autosearch.pl/polityka-prywatnosci/


§ 7. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

I - Usługa pomocy w kupnie (zdalna)

1.  Aby złożyć zamówienie Klient:

1.1. Wybiera usługę, z której chce skorzystać wciskając “zamów usługę”.
1.2. Po otworzeniu okna z ankietą wypełnia pola wymagane i ewentualnie pola dodatkowe swoimi kryteriami dotyczącymi wyboru samochodu.
1.2.1.  Odpowiada na zadane przez system pytania dotyczące preferencji w wyborze auta i lokalizacji obszaru poszukiwań.
1.2.2. Wypełnia pola ze swoimi danymi osobowymi oraz podaje dane kontaktowe: adres emaili/lub telefon kontaktowy.
1.3. Zatwierdzenie Regulaminu odbywa się w momencie kliknięcia przycisku “zamów usługę”
1.4. Określa sposób płatności za wybraną przez siebie usługę.
1.5.  Dokonuje płatności w wybrany przez siebie wcześniej sposób
2.  Wysłanie i zatwierdzenie ankiety dotyczącej  zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy autosearch.pl, a Użytkownikiem na wybraną przez niego Usługę.
3.  W chwili wysłania formularza oraz dokonania należnej płatności autosearch.pl przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wysłania akceptacji przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany podany przez Klienta w formularzu.
4.   Zespół AutoSearch.pl ma prawo do anulowania wykonania zlecenia po przedstawieniu Klientowi sześciu propozycji bez podania przyczyny. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów opłacenia zlecenia.
 
II - Usługa pomocy w kupnie (kompletna)

1. Aby złożyć zamówienie Klient:

1.1. Wybiera usługę, z której chce skorzystać wciskając “zamów usługę”.
1.2. Po otworzeniu okna z ankietą wypełnia pola wymagane plus ewentualnie pola dodatkowe swoimi kryteriami dotyczącymi wyboru samochodu.
1.2.1.  Odpowiada na zadane przez system pytania dotyczące preferencji w wyborze auta i lokalizacji obszaru poszukiwań.
1.2.2.  Wypełnia pola ze swoimi danymi osobowymi oraz podaje dane kontaktowe: adres email i/lub telefon kontaktowy.
1.3.  Zatwierdzenie Regulaminu odbywa się w momencie kliknięcia przycisku “zamów usługę”
1.4.  W chwili wysłania formularza Autosearch.pl przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia i zobowiązuje się do wysłania informacji na temat statusu (akceptacji/odrzucenia) zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu w ciągu jednego dnia roboczego.
1.5  Wraz z otrzymaniem akceptacji, Klient na podany adres mailowy otrzymuje wiadomość z linkiem do wstępnego opłacenia zamówienia oraz dalsze informacje na temat przebiegu realizacji usługi. 

1.5.1 Informacje na temat kosztów wstępnego opłacenia zamówienia indywidualnego znajdują się pod adresem https://www.autosearch.pl/.

1.6  Klient po otrzymaniu wiadomości na temat akceptacji przyjęcia usługi, w momencie dalszego zainteresowania usługą, potwierdza zgłoszenie zamówienia dokonując wstępnej opłaty.

1.7 Określa sposób płatności za wybraną przez siebie usługę (przelew tradycyjny lub płatność…..).

1.8. Dokonuje płatności w wybrany przez siebie wcześniej sposób.

2. Opłacenie zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy autosearch.pl, a Użytkownikiem na wybraną przez niego Usługę.

3. W chwili wysłania formularza oraz dokonania należnej płatności cząstkowej autosearch.pl przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wysłania akceptacji przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany podany przez Klienta w formularzu.

4. W chwili zakończenia zlecenia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty końcowej i może to się odbyć na miejscu podczas finalizacji zlecenia (zakupu wybranego auta). Płatność za wykonaną usługę odbywa się gotówką na miejscu, kartą kredytową na miejscu bądź przelewem internetowym.

5. Zespół AutoSearch.pl ma prawo do anulowania wykonania zlecenia po dokonaniu oględzin z Klientem pięciu wybranych przez Klienta propozycji bez podania przyczyny.  Rozliczenie dokonuje się na podstawie poniesionych przez Zespół kosztów dodatkowych związanych z obsługą zlecenia do momentu anulowania wykonania zlecenia.

III - Usługa pomocy w sprzedaży (kompletna)


1. Aby złożyć zamówienie Klient:

1.1. Wybiera usługę, z której chce skorzystać wciskając “zamów usługę”.
1.2. Po otworzeniu okna z ankietą wypełnia wymagane pola i ewentualnie pola dodatkowe, wstępnie opisując przedmiot sprzedaży.
1.2.2. Wypełnia pola ze swoimi danymi osobowymi oraz podaje dane kontaktowe: adres e-mail i/lub telefon kontaktowy.
1.3. Zatwierdzenie Regulaminu odbywa się w momencie kliknięcia przycisku “zamów usługę”
1.4. W chwili wysłania formularza Autosearch.pl przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia i zobowiązuje się do wysłania informacji na temat statusu (akceptacji/odrzucenia) zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu w ciągu jednego dnia roboczego.

1.5 Wraz z otrzymaniem akceptacji, Klient na podany adres mailowy otrzymuje wiadomość z linkiem do wstępnego opłacenia zamówienia oraz dalsze informacje na temat przebiegu realizacji usługi. 

1.5.1 Informacje na temat kosztów wstępnego opłacenia zamówienia indywidualnego znajdują się w cenniku pod adresem…

1.6 Klient po otrzymaniu wiadomości na temat akceptacji przyjęcia usługi, w momencie dalszego zainteresowania usługą, potwierdza zgłoszenie zamówienia dokonując wstępnej opłaty.

1.7. Określa sposób płatności za wybraną przez siebie usługę (przelew tradycyjny lub płatność…..).

1.8. Dokonuje płatności w wybrany przez siebie wcześniej sposób.

2. Opłacenie zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy autosearch.pl, a Użytkownikiem na wybraną przez niego Usługę.

3. W chwili wysłania formularza oraz dokonania należnej płatności cząstkowej autosearch.pl przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wysłania akceptacji przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu.

4. Zespół AutoSearch ma prawo do pobrania opłaty za transport na miejsce oględzin proponowanego auta (z lub bez udziału Klienta) po sprawdzeniu trzech propozycji. Koszt przejechania 1km wynosi 1,50 zł brutto i jest naliczany po odbytych oględzinach. Koszt transportu poza obrębem Warszawy jest ustalany indywidualnie.

5. W chwili zakończenia zlecenia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty końcowej i może to się odbyć na miejscu podczas finalizacji zlecenia (sprzedaży pojazdu).Płatność za wykonaną usługę odbywa się gotówką na miejscu, kartą kredytową na miejscu bądź przelewem internetowym.

6. Zespół AutoSearch ma prawo do anulowania zlecenia po trzech miesiącach od daty jego przyjęcia. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów początkowych.


§ 8. USŁUGI DODATKOWE


Usługi Dodatkowe realizowane są przez AutoSearch.pl lub partnerów AutoSearch.pl.

AutoSearch oferuje usługi dodatkowe przy skorzystaniu z usługi pomocy w sprzedaży oraz kompletnej usługi pomocy w kupnie.
Zakres ewentualnych usług dodatkowych ustalany jest przy spotkaniu z Klientem bądź podczas pierwszej rozmowy telefonicznej / kontakcie mailowym.

Klient zostaje poinformowany o koszcie usług dodatkowych po oględzinach auta. Potwierdzenie zamówienia i realizacji usługi dodatkowej Klient dostaje drogą elektroniczną.
 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia z podaną przyczyną rezygnacji o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w Serwisie AutoSearch.pl.

3. AutoSearch.pl prześle na adres poczty elektronicznej Klienta a potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po odstąpieniu od umowy, AutoSearch.pl zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. AutoSearch.pl dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

5. Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając zamówienie żąda wykonania Usługi przez AutoSearch.pl przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez AutoSearch.pl i ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Autosearch.pl doradza na podstawie wiedzy Zespołu oraz własnych doświadczeń, dlatego też autosearch.pl nie przyjmuje bezpodstawnych reklamacji dotyczących wysłanej oferty indywidualnej dla klienta. Zlecenia będą przygotowywane indywidualnie jak najbardziej starannie pod potrzeby klienta, jednak autosearch.pl nie bierze odpowiedzialności za to czy oferta spełnia wewnętrzne oczekiwania Klienta.

2. W przypadku usług doradztwa w kupnie i sprzedaży samochodu AutoSearch.pl nie podaje Klientowi dokładnego czasu który będzie potrzebny na sprzedaż/kupno pojazdu. Zespół AutoSearch.pl dokłada wszelkich starań w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na zamknięcie transakcji. 

3. Minimalna cena sprzedaży pojazdu w przypadku usługi doradztwa sprzedaży zostaje określona wspólnie z Klientem. 

4. AutoSearch.pl w usłudze doradztwa zakupu auta nie bierze odpowiedzialność za decyzję finalną podjętą przez Klienta. Propozycje przedstawione przez zespół AutoSearch.pl służą tylko i wyłącznie pomocy w zakupie samochodu.

5. AutoSearch.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji Serwisu w dowolnym momencie. W momencie przeprowadzania prac modernizacyjnych dostęp do Serwisu może być utrudniony bądź Serwis zostanie całkowicie wyłączony o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej.

6. Składając zamówienie na Usługę Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i potwierdza, że wie i godzi się z tym, że propozycje przedstawione Klientowi nie są równoznaczne z gwarancją zadowolenia z danego pojazdu, a cała odpowiedzialność prawna zakupu i jej następstwa stoją po stronie Użytkownika. 

 

§ 11. PROCEDURA REKLAMACYJNA


1.   Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Usługi przez AutoSearch.pl
2.   Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pomocą poczty elektronicznej na adres email AutoSearch.pl podany w Serwisie w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa została zamówiona. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem:  
3.   AutoSearch.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia    reklamacyjnego.

 

§ 12. PRAWA AUTORSKIE


1 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie oraz formularze znajdujące się pod adresami…..., przysługują AutoSearch.pl.

2. Korzystanie z utworu, a w szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także udostępnianie osobom trzecim i publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody AutoSearch.pl jest niedozwolone.

3. Klient dostający darmową poradę z treścią przygotowaną przez AutoSearch.pl dotyczącą ogłoszenia sprzedaży samochodu nie może publikować tej treści. Prawa do tej treści należą tylko i wyłącznie do AutoSearch.pl

4. Nazwa AutoSearch.pl jest zastrzeżona i zabrania się kopiownia tego adresu do celów własnych.

5. Logo AutoSearch.pl jest własnością serwisu i zabrania się kopiowania oraz używania do celów własnych.

6. Zdjęcia w serwisie AutoSearch.pl są własnością serwisu lub serwis posiada do nich prawa i zabrania się do kopiowania i używania zdjęć z serwisu AutoSearch.pl do celów własnych.
 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://www.autosearch.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.

2. AutoSearch.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu AutoSearch opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.

3. Wszelkie spory pomiędzy AutoSearch.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez AutoSearch.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby AutoSearch.pl.

4. Wszelkie spory pomiędzy AutoSearch.pl a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez AutoSearch.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.